Nieuwsberichten

Nieuwe behoeftetabellen per 1 januari 2019

Op 29 december 2018 verschenen: het Rapport Alimentatienormen 2019, met tabellen: https://lnkd.in/dZRJCQs De nieuwe behoeftetabellen, zijn gebaseerd op nieuw onderzoek van CBS en NIBUD, daarin verwerkt. Het Rapport Alimentatienormen merkt op dat in vergelijking met voorgaande jaren de kosten lager uitvallen.
De Expertgroep Alimentatie doet de volgende aanbevelingen:
• De behoeftetabellen 2019 zijn alleen van toepassing in gevallen dat partijen na 01-01-2019 uit elkaar zijn gegaan. Anders gelden de oude tabellen.
• De inwerkingtreding van de nieuwe tabellen levert op zichzelf geen wijziging van omstandigheden op als bedoeld in art. 1:401 lid 1 BW,
• en maakt op zichzelf niet dat de eerder vastgestelde of overeengekomen behoefte van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan (art. 1:401 lid 4 BW), dan wel met grove miskenning van de wettelijke maatstaven is aangegaan (art. 1:401 lid 5 BW).

Indexeringspercentage alimentatiebedragen voor 2019

Per 1 januari van elk jaar worden de vastgestelde alimentatiebedragen verhoogd met het wettelijk bepaalde indexeringspercentage. Dit gebeurt omdat ook het loon- en prijspeil jaarlijks wijzigt. De minister van Justitie en Veiligheid stelt het indexeringspercentage jaarlijks vast aan de hand van cijfers van het CBS.

Voor 2019 is vastgesteld dat de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd met 2,0%.Let op: indexeren gebeurt niet automatisch. U dient dit zelf te berekenen en toe te passen.

Via de de website van het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u dit online berekenen.

Wordt de indexering in uw situatie niet (correct) toegepast, of heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op!

Wetsvoorstel aanpassing partneralimentatie

Op 12 december 2018 is het wetsvoorstel met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Nu gaat de Eerst Kamer zich er nog over buigen. Verwachting is dat de wet vanaf 1 januari 2020 van kracht zal zijn.

De wet om de partneralimentatie na echtscheiding te beperken van twaalf tot hooguit vijf jaar lijkt er te komen. In de Tweede Kamer steunt een ruime meerderheid het voorstel. Wie nu al aan alimentatieverplichtingen vast zit, hoeft echter nergens op te rekenen.

Het wetsvoorstel moet minder verdienende echtgenoten, meestal vrouwen, prikkelen om financieel„ op eigen benen te gaan staan”. De aanname waarop deze wet leunt, is gedeelde zorg voor de kinderen.

De Raad voor de Rechtspraak, de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators en de Raad van State hebben wel kritiek. Met name de echtgenoot die de zorg voor de huishouding en voor de jonge kinderen op zich heeft genomen, zal financieel achteruitgaan indien het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen. Hoewel er positieve punten uit het initiatiefwetsvoorstel voortvloeien is men wel van mening dat de initiatiefnemers onvoldoende rekening houden met de praktijk. Het emancipatieproces is nog niet voldoende voltooid in Nederland. Partneralimentatie blijft noodzakelijk vanwege de economische onzelfstandigheid. De initiatiefnemers zouden ruimte moeten maken voor meer uitzonderingen, zoals een verlengingsmogelijkheid voor de situatie van een ziek kind of wanneer de behoeftige echtgenoot na vijf jaren nog niet zelfredzaam is buiten zijn/haar macht en een overbruggingsperiode voor behoeftige echtgenoten die dicht tegen de AOW-gerechtigde leeftijd liggen. Door meer uitzonderingen te maken kan er ook voor deze situaties een passende oplossing gevonden worden.

Rechters anticiperen in sommige gevallen al op het wetsvoorstel, ook al is deze nog niet in werking getreden, maar eigenlijk alleen in de situaties dat sprake is van jonge ouders, met min of meer gelijke carrierekansen, die de zorg voor de kinderen daadwerkelijk in gelijke helften delen.

Machtiging tot verkoop woning zonder medewerking niet langer via Kort Geding mogelijk (alleen in bodemprocedure) – Gerechtshof Den Haag 13-11-2018

Interessante uitspraak! Als na een echtscheiding een van partijen almaar niet wil meewerken aan verkoop van de woning of aan toedeling aan een van partijen, wordt vaak de dwarsliggende partij in kort geding veroordeeld om die medewerking te verlenen, onder oplegging van een dwangsom. Maar in kort geding kan dat alleen als de verdeling al heeft plaatsgevonden! Aldus Hof Den Haag. Dat haalt een streep door deze praktische oplossing (althans als nog niet is verdeeld), maar juridisch is dat natuurlijk wel juist. Hof Den Haag: De (gelasting van de wijze van) verdeling van de woning van partijen heeft nog niet plaatsgevonden. De beslissing om onvoorwaardelijk en onherroepelijk medewerking te verlenen aan verkoop (en dus levering) van de woning is een verdelingshandeling. Een kort geding leent zich in beginsel niet voor gelasten van een verdeling ex art. 3:185 BW. Daarvoor is een bodemprocedure de geëigende weg. Het verzoek schorsing van uitvoerbaarverklaring bij voorraad wordt toegewezen, nu sprake is van een juridische misslag. Bijzonder is ook nog dat de vrouw deze grief helemaal niet had aangevoerd. Hof: Op de voet van art. 25 Rv, vult het hof de rechtsgrond aan in die zin dat naar het oordeel van het hof in deze sprake is van een juridische misslag waarop het bestreden vonnis rust.

Pensioen bij scheiding vanaf 2020 automatisch verdeeld

Vanaf 2020 moet het pensioen na een echtscheiding automatisch verdeeld worden over beide ex-partners. Dit stelt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor in een brief aan de Tweede Kamer. Koolmees wil hiervoor de Wet verevening pensioenenrechten bij scheiding uit 1995 aanpassen.

Nu al hebben beide partijen na een scheiding recht op de helft van het pensioen van de ex-partner, maar alleen als ze dit binnen twee jaar hebben doorgegeven aan het pensioenfonds. Dit wordt nogal eens vergeten of te lang uitgesteld, en dan moeten ex-partners het onderling regelen.

Minister Koolmees: ‘Echtscheiding is een moeilijke situatie waarbij je veel aan je hoofd hebt, en pensioen is een ingewikkeld onderwerp. De verdeling kan en moet eenvoudiger. We gaan het automatisch regelen. Zo worden kwetsbare partners beter beschermd. En beide ex-partners krijgen meer regie op hun eigen financiële planning.’

Koolmees wil dat pensioenfondsen de pensioenrechten straks ook direct na scheiding gaan verdelen tussen de ex-partners. Nu gebeurt dat pas vlak voor de ingang van het pensioen, waardoor ex-partners levenslang afhankelijk van elkaar blijven voor beslissingen over hun pensioen. Bijvoorbeeld over de vraag wanneer het pensioen moet ingaan. Straks moeten beide ex-partners los van elkaar kunnen beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen.

Medio 2019 wil Koolmees de wetsaanpassing bespreken met de Tweede Kamer.

Facebooktwitterlinkedin